Our Topper's

Arvind Kumar Shah

Arvind Kumar Shah

AIR - 123

Samyak Jain

Samyak Jain

AIR - 7 (PSIR Optional)

Shruti Sharma

Shruti Sharma

AIR - 1 (History Optional)

Aishwarya Verma

Aishwarya Verma

AIR - 4

Kumud Ranjan

Kumud Ranjan

AIR - 763 (History Optional)

Ankit Singh

Ankit Singh

AIR - 788 (History Optional)

Shashank Singh

Shashank Singh

AIR - 669 (History Optional)

Jasleen Kaur

Jasleen Kaur

AIR - 729 (History Optional)

Smilna Sudhakar

Smilna Sudhakar

AIR - 458 (History Optional)

Nithin K

Nithin K

AIR - 565 (History Optional)

Parth Gupta

Parth Gupta

AIR - 240 (History Optional)

Abhinav Tyagi

Abhinav Tyagi

AIR - 245 (History Optional)

Do not miss out on any update !!

GET in TOUCH